Arxiu Municipal

 

Legislació

  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica (BOE núm. 304, de 20 de desembre de 2003). Obre el pdf
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic als ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007). Obre el pdf
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Obre el pdf
  • Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3625, de 29 d’abril de 2002). Obre el pdf
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídics de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992). Obre el pdf
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, de 11 d’octubre de 1993). Obre el pdf
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001). Obre el pdf
  • Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació de l'Administració pública (DOGC núm. 1297, de 25 de maig de 1990). Obre el pdf
  • Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2180, 11 de maig de 1996). Obre el pdf
  • Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Obre el pdfARXIU MUNICIPAL DE TERRASSA

Ajuntament de Terrassa
Carrer Pantà, 20
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 739 70 00
ext: 4251, 4252, 4253

Horari de consulta:
de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres

E-mail de consulta:
[email protected]

Blog de l'Arxiu:
http://blogs.terrassa.cat/arxiu/

Twitter de l'Arxiu:
https://twitter.com/ArxiudeTerrassa